مجسمه دکوری

۱۰ % از کل درآمد دکوراتیه صرف کودکان در مناطق محروم.

مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در این طرح

خدا را شاکریم که قابل بودیم و توانستیم در راستای محرومیت زدایی و کمک به کودکان در امر تحصیل و پوشاک کمکی هرچند ناقابل و کوچک انجام دهیم و ازین بابت فوق العاده خرسندیم. از همان بدو تاسیس دکوراتیه با خود عهد کردیم که هر مبلغی که به صورت سالیانه کسب کردیم , ۱۰ درصدش را صرف کودکان در مناطق محروم کشور کنیم و امروز برای مرتبه ی اول , با عنایت خداوند متعال توانستیم ۴۰ جفت کفش کتانی برای بچه های یک مدرسه در یکی از روستاهای دورافتاده ی سیتان و بلوچستان تهیه و ارسال کنیم.

امیدواریم به پشتوانه ی شما مردم عزیز و هنردوست, سال آتی این تعداد را به هزاران عدد افزایش دهیم.

لطفا صرف انتشار این مطلب را فقط به عنوان فرهنگ سازی تلقی کنید و مطمین باشید که قصد دیگری نداشته ایم. سایتون مستدام.

کوددکان

مناطق محروم